مراسم تودیع و معارفه(28 فروردین 1401)

برگزاری مراسم تودیع ومعارفه جناب اقای ظریف ومدیر پرستاری جدید بیمارستان سرکار خانم شجری
وضمن خوش امد گویی به ایشان وارزوی توفیق و بهورزی وبرای اقای ظریف بهترینها را ارزومندیم.