اتاق عمل

این بخش در طبقه اول بیمارستان با 4 اتاق عمل مستقل و یک اتاق عمل ایزوله در زمینه جراحی های زنان، گوش و حلق و بینی، جراحی عمومی، ارتوپدی و ارولوژی فعال می باشد. این بخش روزانه به طور متوسط تعداد 15 عمل جراحی را پوشش می دهد