خط مستقیم واحد گردشگری سلامت:

0098-051-33684619

آدرس:

مشهد - خیابان طبرسی - حد فاصل میدان طبرسی و چهار راه مقدم

تلفن:

0098-051-33012

ایمیل:

info@jmhc.ir

فکس:

0098-051-33688379