• تمام پزشکان
 • پزشک عمومی
 • متخصص و جراح گوش و حلق و بینی
 • متخصص بیهوشی
 • کارشناس تغذیه
 • متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
 • فوق تخصص اطفال-ایمونولوژی
 • فوق تخصص اطفال-نوزادان
 • فوق تخصص جراحی-پلاستیک وترمیمی
 • فوق تخصص داخلی-گوارش
 • متخصص ارتوپدی
 • متخصص اطفال
 • متخصص اورولوژی
 • متخصص جراحی عمومی
 • متخصص داخلی
 • متخصص جراحی زنان و زایمان
 • کارشناس روان شناسی
 • دیابتولوژیست

پزشکان بیمارستان

خانم دکتر زهرا کيخا آخر

متخصص جراحی زنان و زایمان

آقای دکتر احمد ميمنه جهرمي

متخصص و جراح گوش و حلق و بینی

خانم دکتر ماندانا کلالي

متخصص جراحی زنان و زایمان

خانم دکتر وحیده فلاطوني

متخصص جراحی زنان و زایمان

خانم دکتر ژينوس مهندسان

متخصص جراحی زنان و زایمان

خانم دکتر مريم فهميده زبردست

متخصص جراحی زنان و زایمان

خانم دکتر ساناز گنودي

فوق تخصص داخلی-گوارش

خانم دکتر پريسا ناویافر

متخصص جراحی عمومی

خانم دکتر مهسا منصوري

متخصص جراحی زنان و زایمان

خانم دکتر سميه معين درباري

متخصص جراحی زنان و زایمان

آقای دکتر سعيدرضا لطفي

فوق تخصص اطفال-نوزادان

خانم دکتر الهه صالحي

متخصص جراحی زنان و زایمان

خانم دکتر زهره خزاعي

متخصص جراحی زنان و زایمان

آقای دکتر امير هژبركلالي

متخصص جراحی عمومی

خانم دکتر طاهره سالاري

متخصص جراحی زنان و زایمان

خانم دکتر اکرم جنابي

متخصص جراحی زنان و زایمان

خانم دکتر سکينه بزماني

متخصص جراحی زنان و زایمان

آقای دکتر عليرضا جواد

متخصص اورولوژی

خانم دکتر فاطمه افتخارزاده

متخصص جراحی زنان و زایمان

خانم دکتر هما سبزاري

متخصص و جراح گوش و حلق و بینی

خانم دکتر زهره ترشيزيان

متخصص جراحی زنان و زایمان

خانم دکتر مهناز شاديان

متخصص جراحی زنان و زایمان

خانم دکتر ليدا تکلو

متخصص جراحی زنان و زایمان

خانم دکتر مرضيه ابراهيم زاده

متخصص جراحی زنان و زایمان

آقای دکتر بهتاش پدرام

متخصص اورولوژی

آقای دکتر ناصر توتوني

متخصص جراحی عمومی

خانم دکتر انسيه ريخته گران خمسه

متخصص جراحی زنان و زایمان

خانم دکتر آرزو احمدي

متخصص جراحی زنان و زایمان

خانم دکتر مهري براتيان سرابي

متخصص جراحی زنان و زایمان

خانم دکتر سيمين ترابيان بيدختي

فوق تخصص اطفال-نوزادان

آقای دکتر محمد شمالي

فوق تخصص اطفال-ایمونولوژی

آقای دکتر سیدجلال الدين تحصيلدارطهراني

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آقای دکتر رضا جعفري گيو

متخصص جراحی عمومی

خانم دکتر شيوا هورزاد

متخصص جراحی زنان و زایمان

خانم دکتر آزيتا مصلحتي

متخصص جراحی زنان و زایمان

خانم دکتر محبوبه فيض ديسفاني

متخصص و جراح گوش و حلق و بینی

خانم دکتر ستاره كسائيان نائيني

متخصص جراحی زنان و زایمان

خانم دکتر سیده وحيده موسوي بایگی

متخصص و جراح گوش و حلق و بینی

آقای دکتر اسماعيل فرزادفرد

فوق تخصص جراحی-پلاستیک وترمیمی

خانم دکتر زيبا ظهوريان

متخصص جراحی زنان و زایمان

خانم دکتر فخرالسادات چاوشي

متخصص و جراح گوش و حلق و بینی

آقای دکتر وحيد خواجه رضاي شهري

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

خانم دکتر نغمه خورسند

متخصص جراحی زنان و زایمان

آقای بهرام شیبانی

کارشناس روان شناسی