دکتر امیر هژبر کلالی

رئیس بیمارستان
متخصص جراحی عمومی 

دکتر محمدرضا واحدی جو

مدیرعامل
 سازمان خیریه درمانی جوادالائمه (ع)

حسین دبیر

مدیر داخلی بیمارستان
کارشناس ارشد مدیریت