آزمایشگاه

- به صورت شبانه روزی در تمام روزهای هفته آماده ارائه خدمات به بیماران می باشد.
خدمات آزمایشگاه شامل:
بیوشیمی بالینی
هماتولوژی
سرولوژی
هورمون شناسی
ایمونولوژی
میکروب شناسی
انگل شناسی
بیوشیمی ادرار
این آزمایشگاه با بهره مندی از برترین روش های قابل دسترس در کشور، ضمن فراهم نمودن امکانات و فضای متناسب با منزلت بیماران، علاوه بر خدمات فوق آزمایش های اورژانس را در تمامی ساعات شبانه روز انجام می دهد.
ساعت پذیرش به صورت شبانه روزی می باشد.
جهت هماهنگی با شماره 33682348-051 داخلی 61 تماس حاصل فرمایید.

مسئول فنی :دکتر سعید رضا بوستانچی