رسالت بیمارستان دوستدار مادر

ارائه يک الگوی جديد مراقبت به مادران به منظور تامین، حفظ و ارتقای سلامت مادران و بهبود شرايط زايمانی، توجه به رضايت مادران از خدمات ارايه شده و تلاش جهت منطقی کردن هزينه های تشخیصی و درمانی. اين الگو بايد مبتنی بر شواهد بوده و در آن برنامه های پیشگیری و ارتقای سلامت به برنامه های پرهزينه تشخیصی و درمانی ترجیح داده شود.

چشم انداز بیمارستان دوستدار مادر

بیمارستان دوستدار مادر مکانی است که در آن هر مادری، در هر زمانی از بارداری، زايمان و تا 1 هفته پس از زايمان با هر وضعیتی از سلامتی مراجعه کرد، خدمت اثربخش و کارآمد دريافت کند. به صورتی که علاوه بر سلامت وی سلامت جنین و نوزاد او نیز در اين مکان تامین گرديده و اين حضور برای او خاطره ای خوشايند از فرايند بارداری و زايمان باقی گذارد.

اهداف کلی بیمارستان دوستدار مادر

بیمارستان دوستدار مادر مکانی است که در آن هر مادری، در هر زمانی از بارداری، زايمان و تا 1 هفته پس از زايمان با هر وضعیتی از سلامتی مراجعه کرد، خدمت اثربخش و کارآمد دريافت کند. به صورتی که علاوه بر سلامت وی سلامت جنین و نوزاد او نیز در اين مکان تامین گرديده و اين حضور برای او خاطره ای خوشايند از فرايند بارداری و زايمان باقی گذارد.

کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان بر اثر عوارض بارداری، زايمان و پس از زايمان

کاهش موربیديتی ناشی از بارداری و زايمان در مادران و نوزادان

اهداف اختصاصی بیمارستان دوستدار مادر

کاهش میزان سزارين های غیر ضروری

ترويج روش های مختلف زايمان طبیعی کم درد يا بی درد به گونه ای که مادران حق انتخاب داشته باشند

بهبود کیفیت خدمات بیمارستانی در فوريت های مامايی و زايمان

کاهش تاخیر در شروع درمان مادران در معرض خطر

اصول بیمارستان دوستدار مادر

طبیعی بودن روند زايمان

زايمان يک فرآيند طبیعی و سرشتی است که با حداقل مداخلات پزشکی بايد انجام پذيرد.

مداخلات پزشکی بايد تنها در مواردی که جان مادر يا جنین در خطر است انجام شوند. مادر و نوزاد شعور فطری لازم برای شناخت زايمان و تولد را دارند. نوزادان موجوداتی حساس و آگاه در زمان تولد هستند و به همین علت بايد محترم شمرده شوند. تغذيه کودک با شیر مادر حداکثر مواد مغذی را برای شیرخوار فراهم می کند و بايد در اولین زمان ممکن پس از تولد آغاز گردد. امکان انجام زايمان به شکلی طبیعی در بیمارستان ها و مراکز زايمانی بايد فراهم گردد. الگوهای مامايی برای مراقبت های قبل و حین تولد که موجب ترويج روند زايمان طبیعی و سالم و حمايت از آن می گردد بهرای اکثر مادران مناسب ترين روش های شناخته شده است.

توانمند سازی مادر

اعتماد به نفس و توانايی يک زن برای انجام زايمان و نگهداری از کودکش تحت تاثیر افرادی است که از او مراقبت می کنند و محیطی که در آن زايمان می کند. مادر و کودک در طی بارداری، تولد و شیرخوارگی کاملا به هم وابسته اند و اين وابستگی بسیار حیاتی است و بايد محترم شمرده شود. بارداری، زايمان و دوره پس از زايمان نقطه عطفی در ادامه زندگی است. اين تجربه به طور عمیقی زنان، کودکان، پدران و خانواده ها را تحت تاثیر قرار می دهد و تاثیر مهم و طولانی مدتی بر جامعه دارد.

آزادی عمل و استقلال

به هر زن بايد اين فرصت داده شود که:

در کنار خانواده اش يک زايمان سالم و لذت بخش را صرف نظر از مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجربه کند. در مراکز زايمانی احساس امنیت و آسايش کند و سلامت روانی، مسائل خصوصی و خواسته های شخصی اش مورد احترام قرار گیرد. امکان دسترسی به کلیه روش های زايمانی را برای خود و کودکش داشته باشد. به اطلاعات دقیق درباره مزايا و معايب روش ها و اعمال پزشکی، داروها و آزمايش هايی که به او در دوران بارداری، زايمان و پس از زايمان پیشنهاد می گردد دسترسی داشته باشد و اين اطلاعات را به صورت دقیق دريافت دارد و اين حق را داشته باشد که بدون رضايت وی هیچ روشی برای وی اجرا نگردد و در صورت عدم تمايل، از پذيرفتن آن خودداری کند. برای انتخاب آگاهانه در مورد اينکه بر اساس ارزش ها و اعتقاداتش چه چیز برای او و کودکش بهتر است، مورد حمايت قرار گیرد.

انجام مداخلات بر اساس انديکاسیون های مشخص و نه به صورت روتین

مد اخلات نبايد به صورت روتین در دوران بارداری، زايمان و پس از زايمان ارائه گردد. بسیاری از آزمايش های پزشکی، روش ها، فنآوری ها و داروها برای مادر و نوزاد خطرناک است و در نبود انديکاسیون های مشخص علمی، نبايد ارائه گردد. اگر عارضه ای در دوران بارداری، زايمان و پس از زايمان بروز کرد، درمان های پزشکی بايد مبتنی بر شواهد بوده و در اسرع وقت ارايه گردد.

مسئولیت پذيری

هر ارائه کننده خدمت مسئول کیفیت مراقبتی است که ارائه می دهد. ارائه خدمات بارداری و زايمان نبايد مبتنی بر نیازهای ارائه دهنده خدمت باشد بلکه بايد مبتنی بر نیازهای مادر و نوزاد باشد. هر بیمارستان و واحد ارائه دهنده خدمت مسئول بررسی و ارزشیابی دوره ای مبتنی بر يافته های علمی موجود در زمینه کیفیت و اثربخشی خدمات ارائه شده، خطرات و میزان استفاده از روش های بالینی است که به بیمارانش ارائه می دهد. جامعه از طريق دولت و ساير سازمان های اجتماعی و مدنی مسئول اطمینان از دسترسی مردم به خدمات بارداری و زايمان و پايش کیفیت خدمات است که در اين راستا ارائه می گردد. هر مادری مسئول انتخاب آگاهانه مراقبت هايی است که بايد برای خود و کودکش ارائه گردد.

ده اقدام بیمارستان دوستدار مادر

1) ارائه مراقبتهای معمول دوران بارداری، زايمان و پس از زايمان بر اساس پروتکل های وزارت بهداشت و شواهد علمی موجود در کتب معتبر

2) ايجاد دسترسی به خدمات تخصصی مامايی برای مادران در هنگام زايمان، ارتباط با سطوح بالاتر و پائین تر بیمارستانی و سطوح خارج بیمارستانی

3) امکان ارائه خدمات مراقبتی و پاراکلینیکی در فوريت های مامايی و زايمان مانند تزريق خون، آزمايش های تخصصی، حضور متخصص نوزادان در زايمان های پر خطر

4) آموزش به کارکنان در مورد روش های زايمان بی درد دارويی و کاهش درد غیر دارويی

5) ارائه آموزش های آمادگی برای زايمان به مادران و همراهان با تاکید بر افزايش آگاهی و استفاده از تکنیک های تنفس، تن آرامی، تمرينات اسکلتی و عضلانی

6) ارايه خدمات با توجه به باورها و ارزش های مذهبی مادر و رعايت حريم خصوصی مادر

7) خودداری از اعمالی که به صورت روتین کاربردی ندارد مانند: ناشتا بودن مادر، رگ گرفتن، شیو، انما، محدود کردن حرکت مادر در لیبر، انجام زايمان به روش لیتاتومی، اينداکشن، استیمولیشن، اپی زياتومی

8) انجام زايمان فیزيولوژيک و ارائه روش های دارويی و غیر دارويی کاهش درد زايمان

9) امکان وجود همراه آموزش ديده در کنار مادر در هنگام لیبر و زايمان

10) پیاده سازی 10 اقدام بیمارستان های دوستدار کودک مطابق با دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی