اعتبار بخشی و بهبود کیفیت

واحد اعتبار بخشی و بهبود کیفیت در طبقه اول بیمارستان واقع شده است. شرح وظایف واحد بهبود کیفیت با هدایت تیم و مدیریت کیفیت بیمارستان در راستای هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار مبتنی بر استانداردهای اعتباربخشی، وظایف زیر را در بیمارستان عهده دار می باشد:

1. تدوین و پایش فرآیندهای جاری بیمارستان

2. اجرا و پایش برنامه ممیزی جامع بیمارستان

3. تدوین و پایش برنامه عملیاتی جامع بیمارستان

4. تدوین، پایش و تحلیل شاخص های بیمارستان

5. تدوین و پایش برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان

6. بازنگری و پایش خط مشی ها و روش های اجرایی بیمارستان

7.بازنگری سالیانه برنامه استراتژیک و پایش پیشرفت اهداف بیمارستان

8. پایش مستمر برنامه های بهبود کیفیت واحدها و بخش های مختلف بیمارستان

9. هماهنگی برگزاری کمیته های بیمارستانی و رهگیری اجرای مصوبات تا حصول نتیجه

10. ایجاد و پایش نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی در بیمارستان و ارایه گزارش به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

11. مشارکت در تدوین بودجه سالیانه با اولویت ایمنی بیماران و ارتقا کیفی خدمات مراقبتی ضمن افزایش رضایت مندی بیماران، همراهان و کارمندان

12. اجرای نظام پایش و کنترل مستندات بیمارستان (کتابچه های توجیهی بدو ورود کارکنان و بیماران، ایمنی و سلامت شغلی کارکنان، فرمولاری، فرم های پایش و تحلیل داده ها و....)