گواهی اعتبار بخشی و درجه بیمارستان

مجوز پذیرش بیماران بین الملل

ارتقا کیفی بیمارستان

ترویج زایمان طبیعی

لوح دوستدار کودک