گواهی اعتبار بخشی و درجه بیمارستان

لوح دوستدار کودک

ارتقا کیفی بیمارستان

ترویج زایمان طبیعی