ایمنی بیمار

در حال حاضر سازمان جهانی بهداشت ایمنی بیمار را به عنوان یک نگرانی عمومی اعلام کرده است، همچنین آمارها نشان می دهند که خطای کارکنان شاغل در سیستم های بهداشتی درمانی یک نفر از هر10 بیمار پذیرش شده در بیمارستان های جهان را تحت تاثیر قرار می دهند. بنابراین ایمنی بیمار یک نظام مراقبت بهداشتی جدید است که بر گزارش دهی، تجزیه و تحلیل و پیشگیری از خطاهای پزشکی که اغلب منجر به بروز خطاهای ناخواسته می شود، تاکید می ورزد. پس ایمنی بیمار همان اجتناب، پیشگیری و بهتر شدن نتایج نامطلوب یا آسیب ناشی از فرآیند مراقبت سلامت است و در این میان ایمنی، فرهنگ، کیفیت و مدیریت در کنار هم تاثیرگذار می باشند. انجمن پزشکی آمریکا شش هدف را برای افزایش کیفیت در سیستم های بهداشتی درمانی در نظر گرفته است که شامل ایمنی بیمار، محور قرار دادن بیمار، اثربخشی، سودمندی، به موقع بودن و عدالت در ارائه خدمات می باشد. در همین راستا نیز بیمارستان رضوی برای حاکم شدن ایمنی بیمار در سیستم های خود گام های موثرتری برداشته است و رعایت موارد ذیل در راستای این امر الزامی می باشد که مطابق با اعتباربخشی ملی و بین المللی کاناداست.

فرهنگ ایمنی

1. گزارش خطاهای ناخواسته

ارتباطات

2. شناسایی بیمار

3. اختصارات خطرناک

4. تلفیق دارویی به عنوان یک اولویت استراتژیک

5. تلفیق دارویی در بدو پذیرش(مراقبت های حاد)

6. تلفیق دارویی در بدو پذیرش(مراقبت های سرپایی)

7. تلفیق دارویی در بدو پذیرش(مراقبت های اولیه)

8. شیوه های جراحی ایمن

9. انتقال اطلاعات بیمار در نقاط انتقال

استفاده دارویی

10. کنترل الکترولیت های تغلیظ شده

11. مدیریت داروهای پرخطر

12. آموزش استفاده از پمپ تزریق

زندگی کاری

13. برنامه نگهداشت پیشگیرانه

14. آموزش در زمینه ایمنی بیمار

کنترل عفونت

15. .آنتی بیوتیک پروفیلاکسی در حین جراحی

16. .رعایت بهداشت دست

17. شیوه های تزریق ایمن و بی خطر

ارزیابی خطر

18. استراتژی پیشگیری از سقوط

19. پیشگیری از زخم بستر

20. استفاده از پروفیلاکسی ترومبوآمبولی وریدی مناسب برای بیماران در معرض ترومبوآمبولی وریدی