دکتر مهسا منصوری

مسئول فنی بیمارستان

دکتر خدیجه سجادیان

مسئول فنی آزمایشگاه

دکتر رحمت الله ظریف پور

مسئول فنی رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر شیده پیمان

مسئول فنی داروخانه