رادیولوژی

به صورت شبانه روزی فعال و تمامی خدمات رادیولوژی عمومی شامل رادیولوژی از قسمت های مختلف بدن را انجام می دهد.
جهت هماهنگی با شماره 33680883-051 داخلی 51 تماس حاصل فرمایید

مسئول فنی : دکتر سید حسین فقیه سبزواری