فکس:

0098-051-33688379

ایمیل:

info@jmhc.ir

تلفن گویا:

0098-051-33012

واحد تلفن داخلی واحد تلفن داخلی
رادیولوژی 151 دفتر مدیرعامل سازمان 111
فیزیوتراپی 268 دفتر ریاست 110
آزمایشگاه 161 دفتر مدیریت 119
مددکاری 118 خدمات پرستاری 105 - 255
پذیرش و ترخیص 250 - 251 اورژانس 257
حسابداری 152 - 140 زایشگاه 214 - 215
اتاق عمل 241 - 240 NICU 213
نگهبانی 232 - 233 جراحی 2 220 - 221
IPD 258 جراحی 3 313 - 354
روابط عمومی 118 IT 158
دبیرخانه 110 کارگزینی 115 - 113