اتاق 2 اتاق 4 اتاق 5 اتاق 7 اتاق 9
متخصص اطفال جراحی عمومی متخصص ارولوژی متخصص داخلی متخصصین زنان متخصص دیابت کارشناس تغذیه
شنبه دکتر الهام سمزقندی
12:30 - 10:30
دکتر امیر نعمت هژبر کلالی
12 - 10
دکتر الهه صالحی
11 - 9
دکتر محمدرضا واحدی جو
12 - 10
یکشنبه دکتر امیر نعمت هژبر کلالی
12 - 10
دکتر فرازی
12 - 10
دکتر اکرم جنابی
10:30 - 8:30
دکتر محمدرضا واحدی جو
12 - 10
دوشنبه دکتر الهام سمزقندی
12:30 - 10:30
دکتر امیر نعمت هژبر کلالی
12 - 10
دکتر امیر منصور کلالی
12 - 10/30
دکتر زهرا صیادی
12 - 10
دکتر محمدرضا واحدی جو
12 - 10
سه شنبه دکتر امیر نعمت هژبر کلالی
12 - 10
دکتر آرزو احمدی
12 - 11
زهرا فخر نبوی
10 - 9
چهارشنبه دکتر الهام سمزقندی
12:30 - 10:30
دکتر امیر نعمت هژبر کلالی
12 - 10
دکتر الهه صالحی
11 - 9
دکتر زهرا صیادی
13 - 11
دکتر محمدرضا واحدی جو
12 - 10
پنجشنبه دکتر امیر نعمت هژبر کلالی
12 - 10
دکتر فرازی
12 - 10
دکتر مریم فهمیده
12 - 10
دکتر محمدرضا واحدی جو
12 - 10