زایمان فیزیولوژیک ( بدون دخالت دارویی و پزشکی )

زايمان فيزيولوژيک به معنی انجام زايمان ايمن، کم درد، طبيعی و بدون مداخلات پزشکی با رعايت حريم خصوصی زائو در کنار ترجيحاً همسر در محيطی امن و آرام منع عدم تحرک و منع عدم خوردن و آشاميدن است در زايمان فيزيولوژيک، خانم باردار با دردهای کاملا طبيعی خود مراجعه می کند اما ديگر از وصل کردن سرم وخوابيدن روی تخت و غذا نخوردن و ... خبری نيست! درزايمان فيزيولوژيک تمام سعی بر اين است که فرد احساس راحتی کند. همه کس و همه چيز در اختيار مادر باردار قرار دارد که فقط راحت باشد. احساس غريبی نکند.

وجود همراه زايمان (معمولا همسر يا مامای همراه) نيز ازاصول زايمان فيزيولوژيک است. در اين نحوه زايمان، سرم درمانی اجباری و آنژيوکت و ... ممنوع است. همه چيز فقط و فقط در صورت "لزوم" انجام می شود مادر می تواند مايعات و غذاهای سبک استفاده کند. لزومی هم به دراز کشيدن روی تخت و تکان نخوردن نيست..

وجود همراه زايمان (معمولا همسر يا مامای همراه) نيز ازاصول زايمان فيزيولوژيک است. در اين نحوه زايمان، سرم درمانی اجباری و آنژيوکت و ... ممنوع است. همه چيز فقط و فقط در صورت "لزوم" انجام می شود مادر می تواند مايعات و غذاهای سبک استفاده کند. لزومی هم به دراز کشيدن روی تخت و تکان نخوردن نيست.

زايمان فيزيولوژيک

آيا جهت انجام زايمان فيزيولوژيک شرايط خاصی لازم است؟

در درجه اول، هيچ منعی جهت زايمان طبيعی نبايد داشته باشد. برای مثال، جفت سرراهی ضمنا خانم باردار بايستی طی دوران بارداری کلاس های آمادگی زايمان را گذرانده تا مهارت های لازم را جهت حضور در اين نوع زايمان کسب کند، همچنين همراه وی که ترجيحاً همسر بوده بايستی درچند جلسه از کلاس ها شرکت نمايد.

معمولا از ماه سوم حاملگی و حداقل طی هشت جلسه کلاس ها برگزار شده که هر جلسه حدود يک ونيم ساعت به طول می انجامد. مطالب آموزشی در کلاس های فيزيولوژيک ارائه برنامه های ورزشی ويژه بارداری: جهت حفظ کشش عضلانی و پيشگيری از دردهای عضلانی و استخوانی دوران بارداری مانند کمردرد، پيشگيری از پرولاپس رحمی و افتادگی مثانه، همچنين حفظ اندام های زن مشابه قبل از بارداری و کنترل مشکلات گوارشی و بواسير مي باشد.

برنامه های ريلکسيشن و تن آرامی جهت کاهش استرس و اضطراب دوران بارداری زايمان که منجر به ايجاد بارداری با نشاط و زايمانی آرام، دور از نگرانی و استرس بوده و باعث افزايش اعتماد به نفس زائو می گردد.

آموزش مراقبت های دوران بارداری، تغييرات فيزيولوژيک بارداری و زايمان، آموزش مشکلات و عوارض غير قابل اجتناب بارداری، تغذيه، آموزش مراحل زايمان و کنترل هيجانات خانواده مادر باردار.

هر مادر باردار، با هر تصميمی در مورد زايمانش می تواند از فوايد کلاس های آمادگی دوران بارداری و زايمان بهره مند گردد. از يک مادر شاد و سالم کودکی شاد و سالم متولد می شود، در روش زايمان فيزيولوژيک با ايجاد شرايط مناسب و استفاده از روش های زير درد زايمان را به ميزان زيادی کنترل کرده و با حذف بسياری از عوامل موثر بر درد زايمان شرايط کم دردی را ايجاد می نمايد.

طب فشاری

با تحريک گيرنده های مکانيکی منجر به کاهش درد می شود

تحرک مادر در ليبر

منجر به نزول جنين و نیز برطرف شدن وضعيت نامناسب جنين و منجر به افزايش سرعت زايمان می شود.

استفاده از آروماتراپی و رايحه درمانی

با افزايش توليد اندروفين و کاهش ادراک درد.

تکنيک های تنفسی و تمرکز

با افزايش خون رسانی رحم و توليد اندروفين و کاهش ادراک درد.تمرکز و منحرف کردن حواس، تجسم خلاق، با کاهش ادراک درد.

مصرف مايعات و غذای کم حجم

مانع دهيدراسيون و کاهش قند خون و کاهش خستگی و کاهش توليد کاتكول آمين ها می شود.

حضور همراه در کنار مادر

با حمايت عاطفی و روانی باعث افزايش اعتماد به نفس مادر و کاهش ترس می گردد.

منبع : بارداری و مامائی - ويليامز 2018

در این بیمارستان با هدف افزایش آگاهی مادران باردار، کلاس های

رایگان آموزشی دوران بارداری (خود مراقبتی) برگزار می شود.